Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Afspraken gaan verder dan over de diensttijden

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Na ruim 2 jaar gloort er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Na het laatste overleg in februari 2022 bleef het lang stil vanuit directie NS Internationaal. Helaas werd door NS en cao-voorstel dat was ingediend om tot een oplossing voor de lange onbetaalde na-rusttijd te komen afgewezen. NS gaf daarop wel aan de ernst van jullie situatie in te zien. Daarop is diverse malen contact tussen NS Internationaal en bonden geweest en heeft NS Internationaal een voorstel uitgewerkt en aan de vakbonden voorgelegd. Afgelopen woensdag zijn bonden met NS Int. tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

 

Afspraken gaan verder dan over de diensttijden

 

Het resultaat gaat niet alleen over de lange na-rust, maar bevat ook een uitgebreid herstelplan waarin afspraken zijn opgenomen over het terughalen van de ICE-diensten, verbeteren van de spoorwegveiligheid en sociale veiligheid op de trein en het verlagen van werkdruk.

De hoofdlijnen van het resultaat

  • Uiterlijk december 2023 neemt DB het traject Keulen-Frankfurt over.
  • Tot die tijd ontvangt men € 75,00 bruto per nachtdienst. Deze vergoeding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 toegekend.
  • IC-E diensten komen Vanaf juli 2023 start periode 2 van “het herstelplan” terug
  • Sociale veiligheid en spoorwegveiligheid wordt verbeterd
  • Per februari wordt de voorbereiding van de NJ Zürich door een reserveringsdienst ingevuld. Hierdoor wordt de dienstlengte van dienst 1356 Bentheim korter en de voorbereiding betrouwbaarder.
  • De 403 wordt vanaf april een zelfstandige dienst. Men kan dan terug passagieren.
  • Men kan op vrijwillige basis binnen de na-rust passagierend naar huis.
  • Uitsluitend voor dit dossier zijn vakbonden akkoord dat de minimale rust na een nachtdienst die eindigt na 02:00 uur van 14 uur (cao-afspraak) op individueel niveau op vrijwillige basis kan worden ingekort tot minimaal 8 uur, om zo toch eerder thuis te komen. Deze afspraak geldt tot en met december.
  • Men kan voorkeur voor diensten aangeven. Hier wordt zo goed mogelijk rekening mee gehouden.

Hoe kunnen de vakbondsleden stemmen?

Lees het onderhandelingsresultaat hieronder rustig door. Het betreft een onderhandelingsresultaat. Uiteraard bepalen de vakbondsleden per bond of deze wel of niet akkoord met dit resultaat gaat. Dus mail jou reactie naar robdegroot@vvmc.nl of je wel of niet akkoord gaat met dit resultaat. Graag onder vermelding van naam, lidnummer, standplaats. Uitsluitend Trainmanagers die op de NightJet werkzaam zijn mogen stemmen. Je stem moet uiterlijk donderdag 16 februari binnen zijn.

 

 

NS Internationaal B.V., Utrecht
Handelsregister Utrecht 30172195
Onderhandelingsresultaat tijdelijke maatregelen nachtdienst Nightjet Zürich
NS, FNV Spoor, VVMC en CNV (hierna: Partijen) hebben gesproken over de diensten en de werkdruk op de Nightjet Zürich.
Overwegingen
• De Nightjet naar Zürich, welke rijdt sinds december 2021, bevat inkomende en uitgaande nachtdiensten.
• Over de dienstindeling is voor de start van deze dienst tussen Partijen gesproken, waarbij vakbonden destijds hun zorgen hebben geuit over de zwaarte van de diensten.
• NS heeft destijds na een weging van alle voor deze treindienst relevante aspecten het huidige rooster ingediend. Dat dit rooster cao-conform is, heeft de zorgen over de zwaarte ervan niet weggenomen. Bonden zijn hiervoor dan ook aandacht blijven vragen.
• NS heeft de impact van de ingelegde diensten onderschat en partijen constateren nu samen, ook gehoord de signalen van werknemers, dat de indeling de Trainmanagers zwaar valt en dat het wenselijk is maatregelen te treffen die meer evenwicht in het rooster brengen.
Wijziging verdeling dienst NightJet Zürich
NS neemt de signalen van de werknemers uiterst serieus en is daarom een structureel gewijzigde verdeling van de Nightjet Zürich overeengekomen met Deutsche Bahn (DB), welke ingaat per uiterlijk 10 december 2023.
DB neemt per bovengenoemde datum blijvend alle Nightjet nachtdiensten naar Zürich van NS International over, in ieder geval tussen Keulen en Frankfurt. Zie in bijlage I een overzicht van de huidige en nieuwe diensten van de Trainmanagers. Hiermee wordt voorzien in een structurele aanpassing van de diensten voor Trainmanagers op de Nightjet Zurich. De diensten in de nieuwe situatie zullen eerder beginnen dan wel later eindigen. NS International zal proberen om eerder dan december 2023 (een groter deel van) de diensten over te laten nemen door DB. Doel is het werkpakket van de trainmanagers beter te balanceren en daarmee de ervaren werkdruk te laten afnemen.
Afspraken narust en vergoeding
NS en de vakbonden zijn met elkaar in gesprek geweest over de diensten van de NightJet Zürich in de periode tot december 2023. Met deze tijdelijke afspraken beogen partijen meer evenwicht te brengen in de roosters van de werknemers met als doel de zorgen en ervaren werkdruk weg te nemen.
1. De narust van 14 uur in de uitgaande dienst van de Nighjet Zürich kan indien de werknemer dit wenst worden verkort (tot de narust die ingevolge de ATB verplicht is), zodat werknemer na afloop van de narust eerder naar huis kan gaan. Dit betekent dat Trainmanagers op verschillende momenten de mogelijkheid geboden krijgen om eerder met een passagiersdienst naar huis te gaan, waarbij de minimale norm van de ATB wordt aangehouden. Zij gaan dus na de verkorte narust met een passagiersdienst naar huis.
2. De beoogde ingangsdatum voor de maatregel uit punt 1 is april 2023. Deze maatregel wordt incidenteel en is tijdelijk in verband met het vooruitzicht op overname van de nachtdiensten door DB. De maatregel vervalt uiterlijk per december 2023 omdat dan de nachtdiensten door DB worden overgenomen. Deze maatregel gaat pas in in april omdat NS de tijd nodig heeft om de benodigde capaciteit te realiseren. Dat wil zij doen middels de maatregelen onder punt 4: aanvullende toezeggingen. Mocht deze extra capaciteit onverhoopt niet tijdig gerealiseerd zijn dan treedt NS International uiterlijk 1 maart 2023 met de vakbonden in overleg om tot andere maatregelen te komen.
3. Trainmanagers ontvangen bij wijze van erkenning tijdelijk een extra vergoeding van € 75,- bruto per nachtdienst op de NJ Zürich, dus zowel inkomend als uitgaand. Deze vergoeding gaat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 in. Deze vergoeding komt bovenop de reeds bestaande vergoedingen. Deze maatregel vervalt op het moment dat de nachtdiensten door DB zijn overgenomen (uiterlijk december 2023).
4. Er wordt bij de toebedeling van nachtdiensten op de NJ Zürich rekening gehouden met voorkeur van de Trainmanagers voor zover mogelijk, zoals nu ook al het geval is.
Aanvullende toezeggingen
1. Overbruggingsmaatregel
Ter overbrugging tot aan het moment van de structurele aanpassing waarbij DB de NightJet nachtdiensten naar Zürich gaat overnemen, is er een tijdelijke maatregel over bestaande diensten overeengekomen. DB neemt op dit moment 28 diensten per week over. Dit duurt tot juli 2023 (dit zijn ICE-diensten en geen Nightjet Zürich diensten), met ingang van augustus 2023 komen de overgenomen diensten terug naar NS International. Deze tijdelijke maatregel dient om de werkdruk van de werknemer te verlagen.
2. Versneld werven
NS gaat versneld werven om het tekort aan werknemers op te lossen. Hiervoor onderneemt NS diverse acties waaronder een extra opleidingsklas om zo sneller weer op orde te zijn met de inzet van mensen.
3. Reserveringsdienst
Totdat de nachtdiensten door DB zijn overgenomen, gaat NS per 6 februari 2023 een reserveringsdienst stellen. Deze reserveringsdienst omvat het omrijden van de NJ402/403, het reserveren van de ICE127 en het voorbereiden van de NJ403.
4. Alternatief inzetmodel – inzet treinassistent
NS zal tijdelijk inhuurkrachten inzetten als treinassistenten op de IC Berlijn. Dit betekent dat er naast de chef trein in plaats van een Trainmanager een trein assistent meegaat die ondersteunt bij het vertrekproces.. Hierdoor komt capaciteit beschikbaar voor nieuwe instroom van Trainmanagers ICE/IC-/NJ die we op hele korte termijn kunnen gaan opleiden. NS zal deze treinassistenten op korte termijn in te huren en in te zetten. Zij worden minimaal 2 keer per week ingezet op de IC Berlijn. De inzet van treinassistenten maakt onderdeel uit van het tijdelijke alternatieve inzetmodel waarover NS afspraken heeft gemaakt met medezeggenschap en vakbonden.
5. Veiligheidsmaatregelen
Tot slot zal NS nog de volgende maatregelen nemen om de om de spoorwegveiligheid en sociale veiligheid te verbeteren.
5.1 Spoorwegveiligheid: Voor het verbeteren van de spoorwegveiligheid, in het bijzonder het vertrekproces en het evacuatieproces worden de volgende maatregelen genomen:
a) Verhoging kwaliteit Newrest door middel van aanvullende opleiding. De medewerkers van Newrest zullen vanaf de derde week van januari deze opleidingen doorlopen en in maart zal NS middels een audit bij Newrest vaststellen of alle Newrest medewerkers deze herinstructie hebben gevolgd.
b) Aanvullende capaciteit: inzet van 5 Newrest supervisors, vanaf half februari. Zij zullen de komende maanden zorgen dat er op alle treinen van en naar Nederland begeleiding en aansturing/bijsturing van Newrest medewerkers plaatsvindt op te trein. De Newrest supervisors hebben ook tot taak te monitoren of de Newrest medewerkers die de rol vervullen van vertrek assistent, voldoende uitgerust en alert zijn en of ze conform afspraken en wet- en regelgeving de chef-trein assisteren bij de vertrekprocedure en daarbij correct gebruik maken van de juiste hulpmiddelen.
c) Door aan- en bijsturing kan er ook beter worden gemonitord in hoeverre Newrest medewerkers op de hoogte zijn van geldende procedures, zo ook voor wat betreft evacuatie. Waar nodig kan NS sturen op extra scholing op dit onderwerp omdat zij bij Newrest een audit heeft aangekondigd.
5.2 Sociale veiligheid
a) Medewerkers ervaren overlast van het zitgedeelte van DB in de Nightjet Zürich, met name in het weekend. Omdat DB Sicherheit melding-gestuurd werkt is het om de inzet van DB Sicherheit te realiseren van belang dat er meldingen van het NS personeel bij DB Sicherheit terecht komen. In dit kader volgende procedure ingericht: NS medewerkers melden in het NS systeem als zij meldingen willen maken van onveilige situaties en NS zal deze informatie maandelijks delen met DB om zo te komen tot de juiste inzet. Deze maatregel zal in maart worden geïmplementeerd.
b) Totdat de inzet van DB Sicherheit middels meldingen kan worden gerealiseerd, is NS bereid (particuliere) beveiligers in te zetten. NS zal in overleg met bonden, medezeggenschap en de medewerkers nader bepalen wat de frequentie (de hele week of alleen in het weekend) en het takenpakket zou moeten zijn. Deze maatregel zal stapsgewijs worden geïmplementeerd waarbij NS streeft naar implementatie 1 maart of sneller indien mogelijk.
c) NS is in overleg met ÖBB en SBB over maatregelen om uitval van slaaprijtuigen terug te dringen en de mogelijkheden om reizigers eerder te informeren in geval een slaaprijtuig in voorkomende gevallen toch niet beschikbaar is. Het niet beschikbaar zijn van slaaprijtuigen en het late moment van informeren leidt namelijk tot boze reacties van reizigers en in sommige gevallen tot agressie. NS informeert vakbonden zo snel als mogelijk doch uiterlijk 1 april over de afspraken die worden gemaakt met ÖBB en SBB.
d) NS onderzoekt samen met ÖBB en SBB of ook bufferruimte kan worden gecreëerd door minder tickets te verkopen en de communicatie hierover eerder te kunnen
doen. NS informeert vakbonden periodiek over de voortgang. NS informeert vakbonden zo snel als mogelijk doch uiterlijk 1 maart over de afspraken die worden gemaakt met ÖBB en SBB.
e) NS Internationaal gaat met Newrest in gesprek, om te zorgen dat deze met spoed zorgdragen voor het tijdig (tijdens de voorbereiding van de treinen) en volledig aanwezigheid van actuele reserveringsstroken en/of overzichten. Dit, om agressie van de klanten richting het personeel aangaande dit onderwerp te voorkomen. NS informeert vakbonden zo snel als mogelijk doch uiterlijk 1 maart over de afspraken met Newrest.
Aldus overeengekomen en ondertekend te Utrecht
FNV Spoor VVMC CNV
Henri Janssen Rob de Groot Ike Wiersinga
NS NS NS
Heike Luiten Elja Dekker Kim Bruggeman
BIJLAGE I
DB neemt per december 2023 de Nightjet diensten over tussen Keulen en Frankfurt.
De huidige diensten zien er als volgt uit:
Uitgaand: 1471-1470
1471: Aanvang 19.13 uur. Nightjet 403 naar Frankfurt. Einde 02.40 uur.
1470: Aanvang 16.51 uur. ICE 104 naar Amsterdam. Einde 22.19 uur.
Inkomend: 1473-1472
1473: 10.03 uur. ICE 123 naar Frankfurt. Einde 15.03 uur.
1472: Aanvang 02.28 uur. Nightjet 402 van Frankfurt naar Amsterdam. Einde 10.14 uur.
De diensten na overname van DB zien er dan vermoedelijk als volgt uit:
Uitgaand: 1471-1470
1471: Aanvang 17.20. Nightjet 403 naar Keulen. Einde 00.05
1470: Kunnen we nog niet aangeven maar het is een normale overnachting dus dan geldt de lange narust niet meer
Inkomend: 1473-1472
1473: Weten we nog niet, want je kunt nu later in Keulen aankomen
1472: Aanvang 05.33 uur. Nightjet 402 van Keulen naar Amsterdam. Einde 12.40
--------------------------------------------------
BIJLAGE II
Deze dienst ziet er als volgt uit:
14:77 : Aanvang 08.48 uur. Om rangeren Nightjet 70402. Terug onder de kap om 10.49 uur. Pauze van 10.49 uur tot 13.29 uur. Omrijden naar Westhaven , reserveren ICE 127 en terugrijden onder de kap van 13.29 uur tot 14.33 uur. Pauze van 15.33 uur tot 16.11 uur. Voorbereiden Nightjet 70403 van 16.11 uur tot 20.15 uur. Einden dienst 20.15 uur. Daarmee worden de IC Berlijn diensten 1356 en 1362 korter.
Door het invoeren van de reserveringsdienst, worden een aantal diensten in de lopende
roosters korter.
Daarnaast is er meer regelruimte voor de dienstindeling en bijsturing, nu werkzaamheden
voor de
Nightjet niet langer gekoppeld zijn aan een dienst op de IC Berlijn."
Dit is realiseerbaar vanaf 6 februari 2023, omdat de nieuwe diensten verwerkt moeten worden door logistiek en de dienstindeling.

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Partijen gaan niet in cassatie m.b.t. vonnis ontslagvergoeding bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Extra standplaatsbezoeken, t.b.v. het cao-onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Ledenraadpleging

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2024-2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Stand van zaken cao onderhandelingen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

NS KOM OVER DE BRUG!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer